Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)


1) Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biuro Senatorskie Doroty Czudowskiej w Legnicy (dalej jako ADO).


2) Jak skontaktować się z administratorem danych?
ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@senatorczudowska.pl, telefonicznie pod nr: +48 607 806 461 oraz drogą pocztową na adres: Biuro Senatorskie Doroty Czudowskiej, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.


3) Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane?
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana przy prowadzeniu działalności senatorskiej – wykonywaniu mandatu senatora. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. dostępne przeglądarki internetowe, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy).


4) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) do c.) oraz e) i f) RODO.


5) Po co nam dane osobowe?
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

– odpowiedzi na otrzymaną od Pani / Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Pani / Pan prosi oraz w celu dalszej wymiany informacji między Panią / Panem a Biurem Senatorskim,
– podejmowania interwencji w różnych instytucjach, załatwienia sprawy, z którą Pani / Pan się do nas zwraca,
– przygotowywania konkursów organizowanych przez Biuro Senatorskie a także ogłaszania laureatów poprzez media, stronę internetową oraz media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram),
– informowania o nadchodzących spotkaniach z Panią Senator Dorotą Czudowską,
– organizowania wycieczek, m.in. do Senatu RP w Warszawie.


6) Jakie kategorie danych przetwarzamy?
Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
– dane podstawowe takie jak: imię i nazwisko, w celu identyfikacji,
– dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną,
– dane adresowe,
– dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji.


7) Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres 10 lat, chyba że obowiązujące prawo przewidywać będzie okres dłuższy, bądź wyrazi Pani / Pan zgodę na przechowywanie danych w dłuższym okresie czasu.


8) Z kim dzielimy się danymi?
Państwa danych nie ujawnimy nikomu bez uzasadnionej potrzeby. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.


9) Jakie ma Pani / Pan uprawnienia?
Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.


W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani / Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

– sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub są profilowane dla tego celu.


Ponadto, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa).